ชุดตรวจการตั้งครรภ์แบบแท่ง(ใช้ตรวจเองที่บ้าน)

รายละเอียดสินค้า

ก่อนทำการทดสอบทุกครั้ง  ควรจะ

- อ่านวิธีใช้แผ่นทดสอบให้เข้าใจก่อนทำการทดสอบและปฏิบัติตามทุกขั้นตอน

- อย่าฉีกซองหรือนำแผ่นทดสอบออกจากซองจนกว่าจะพร้อมทำการทดสอบ

- ไม่ใช้แผ่นทดสอบที่หมดอายุแล้ว

- การตรวจกับปัสสาวะในตอนเช้าจะให้ผลดีที่สุด เนื่องจากมีปริมาณฮอร์โมนเข้มข้นมากที่สุดจากการที่ไม่ได้ปัสสาวะ 

  มาทั้งคืน


ขั้นตอนการทดสอบ 

1. นำตลับออกจากซองบรรจุ  ดึงฝาสีเขียวออก


2. ปัสสาวะราดส่วนที่เป็นแท่งซับ   ประมาณ 5 วินาที (ระวังมิให้ปัสสาวะโดนบริเวณที่เป็นช่องอ่านผล ซึ่ง อาจจะทำ

   ให้ไม่ปรากฏผลทดสอบ)

                              

3. รออ่านผลที่เวลา 3-5 นาที


วิธีการอ่านผล


ตั้งครรภ์ : ปรากฏแถบสี 2 แถบทั้งแถบสีควบคุม (control)  และแถบสีที่ตรวจ  (test)

ไม่ตั้งครรภ์ : ปรากฏเฉพาะแถบสีควบคุม(control) เพียงแถบเดียวเท่านั้น

แปลผลไม่ได้ 

เมื่อไม่ปรากฏแถบสีใดๆ หรือปรากฏเฉพาะแถบสีที่ตรวจ (test) เท่านั้น อาจเกิดจากตลับทดสอบเสื่อมสภาพหรือทำการทดสอบผิดวิธีควรทำการทดสอบซ้ำโดยใช้ตลับทดสอบอันใหม่Call for pricing