ชุดตรวจยาบ้าและยาไอซ์แบบจุ่ม (Bioline Methamphetamine Strip 100T)

ไบโอไลน์ เมทแอมเฟตามีน สตริป เป็นชุดตรวจแบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหายาบ้าในปัสสาวะ ซึ่งสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 1,000 นก./มล. ขึ้นไป

รายละเอียดสินค้า

ไบโอไลน์ เมทแอมเฟตามีน สตริป เป็นชุดตรวจแบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหายาบ้าในปัสสาวะ  ซึ่งสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 1,000 นก./มล. ขึ้นไป เป็นชุดตรวจแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟี แบบขั้นตอนเดียว บรรจุ 100 ชิ้นต่อกล่อง การทดสอบนี้ให้ผลการวิเคราะห์ในเบื้องต้นเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการผลยืนยันแน่นอนต้องนำวิธีทางเคมีที่มีความจำเพาะมากกว่ามาใช้ เช่น Gas Chromatography/Mass Spectrophotometry (GC/MS) เมื่อผลการตรวจเบื้องต้นเป็นบวกควรนำการพิจารณาอาการทางคลินิกและการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ มาประกอบกับผลการทดสอบ


วิธีทำการทดสอบ

วางแถบทดสอบและปัสสาวะไว้ที่อุณหภูมิห้อง (20-30 °C)  ก่อนทำการทดสอบ 


1. นำแถบทดสอบออกจากซองบรรจุ ( ควรเปิดซองเมื่อพร้อมที่จะทำการทดสอบและทดสอบให้ เสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง )

2. จุ่มแถบทดสอบลงในปัสสาวะโดยจุ่มไม่เกินระดับขีดลูกศรที่ระบุไว้ตรงส่วนปลายของแถบทดสอบ 

3. รออ่านผลที่เวลา 5 นาที


หมายเหตุ : เนื่องจากปฏิกิริยายังคงดำเนินต่อไปหลังจากการอ่านผลที่ 5 นาทีเพื่อป้องกันการแปลผลผิด ไม่ควรอ่านผลเกิน 10 นาที


การแปลผล ผลบวก

มีแถบสีแดงปรากฏขึ้น บริเวณแถบควบคุมใกล้ตำแหน่งที่จับขีดบนเพียง 1 แถบแสดงว่ามีปริมาณยาบ้า ในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

ผลลบ

มีแถบสีแดงปรากฏขึ้น 2 แถบ ทั้งแถบควบคุมและแถบตรวจ (โดยไม่คำนึงถึงความเข้มของสี)    แสดงว่าไม่มียาบ้าอยู่ในปัสสาวะ  หรือมีแต่ต่ำกว่า   1,000

นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

แปลผลไม่ได้   

ไม่ปรากฏแถบสีที่บริเวณแถบควบคุม ซึ่งอาจเป็นเพราะจุ่มแถบทดสอบผิดวิธี หรือ แถบทดสอบเสื่อมสภาพ  ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้แถบทดสอบอันใหม่

Call for pricing