ชุดตรวจมอร์ฟีน,ฝิ่น,เฮโรอีน แบบตลับ (Bioline Morphine Card 40T)

ไบโอไลน์ มอร์ฟีน การ์ด เป็นชุดตรวจชนิดเร็ว แบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหามอร์ฟีน,ฝิ่น,เฮโรอีน ในปัสสาวะ โดยสามารถ ตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตรขึ้นไป

รายละเอียดสินค้า

ไบโอไลน์ มอร์ฟีน การ์ด เป็นชุดตรวจชนิดเร็ว แบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหามอร์ฟีน,ฝิ่น,เฮโรอีน ในปัสสาวะ โดยสามารถ  ตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 300  นาโนกรัม/มิลลิลิตรขึ้นไป เป็นชุดตรวจแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟี แบบขั้นตอนเดียว บรจจุ 40 ชิ้นต่อกล่อง การทดสอบนี้ให้ผลการวิเคราะห์ในเบื้องต้นเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการผล ยืนยันแน่นอนต้องนำวิธีทางเคมีที่มีความจำเพาะมากกว่ามาใช้ เช่น  Gas Chromatography / Mass Spectrophotometry (GC/MS) เมื่อผลการตรวจเบื้องต้นเป็นบวก ควรนำการพิจารณาอาการทางคลีนิกและการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญมาประกอบกับผลการทดสอบ      


วิธีทำการทดสอบ


วางตลับทดสอบและปัสสาวะไว้ที่อุณหภูมิห้อง (20-30 °C) ก่อนทำการทดสอบ และซองที่บรรจุตลับทดสอบต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาด


1. นำตลับทดสอบออกจากซองบรรจุมาวางไว้บนพื้นราบที่สะอาด
2. หยดปัสสาวะโดยใช้ปิเปตที่ให้ไว้ 4 หยดลงในหลุม S โดยหยดแต่ละหยดห่างกัน 5 วินาที
3. อ่านผลที่ 5 นาที


การแปลผล

ผลลบ

เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C  และ T ซึ่งหมายถึง ผลการตรวจเป็น ผลลบ หรือ มีปริมาณมอร์ฟีน,ฝิ่น,เฮโรอีน น้อยกว่า 300 นก./มล. 

ผลบวก

เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลบวก หรือ มีปริมาณมอร์ฟีน,ฝิ่น,เฮโรอีน มากกว่า 300 นก./มล. 

แปลผลไม่ได้

ไม่เกิดแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือเกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้นควรทำการทดสอบด้วยตลับทดสอบใหม่

ไม่ปรากฏแถบสีควบคุม  ไม่ปรากฏแถบสีใดๆ
Call for pricing