ชุดตรวจมอร์ฟีน,ฝิ่น,เฮโรอีน แบบจุ่ม (Feroza Morphine Strip 100T)

เฟโรซา มอร์ฟีน สตริปเป็นชุดตรวจชนิดเร็ว แบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหามอร์ฟีน,ฝิ่น,เฮโรอีน ในปัสสาวะ โดยสามารถ ตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตรขึ้นไป

รายละเอียดสินค้า

เฟโรซา มอร์ฟีน สตริปเป็นชุดตรวจชนิดเร็ว แบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหามอร์ฟีน,ฝิ่น,เฮโรอีน ในปัสสาวะ โดยสามารถ  ตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 300  นาโนกรัม/มิลลิลิตรขึ้นไป เป็นชุดตรวจแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟี แบบขั้นตอนเดียว บรจจุ 100 ชิ้นต่อกล่อง  การทดสอบนี้ให้ผลการวิเคราะห์ในเบื้องต้นเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการผล ยืนยันแน่นอนต้องนำวิธีทางเคมีที่มีความจำเพาะมากกว่ามาใช้ เช่น  Gas Chromatography / Mass Spectrophotometry (GC/MS) เมื่อผลการตรวจเบื้องต้นเป็นบวก ควรนำการพิจารณาอาการทางคลีนิกและการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญมาประกอบกับผลการทดสอบ           


วิธีการทำการทดสอบ


วางแถบทดสอบและปัสสาวะไว้ที่อุณหภูมิห้อง (20-30 °C)  ก่อนทำการทดสอบ  และซองที่บรรจุแถบทดสอบต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาด


1.  นำแถบทดสอบออกจากซองบรรจุมาวางไว้บนพื้นราบที่สะอาด

2.  จุ่มแถบทดสอบลงในตัวอย่างปัสสาวะไม่ให้เกินระดับที่กำหนดที่   ระบุไว้ตรงปลายของแถบทดสอบนาน 30 วินาที

3.  อ่านผลที่เวลา 5 นาที


การแปลผล

 

ผลลบ 

มีแถบสีแดงปรากฏขึ้น 2 แถบทั้งแถบควบคุมและแถบตรวจ (โดยไม่คำนึงถึงความเข้มของสี) แสดงว่าไม่มีมอร์ฟีน,ฝิ่น,เฮโรอีน อยู่ในปัสสาวะ หรือมีแต่   ต่ำกว่า 300  นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

ผลบวก  

มีแถบสีแดงปรากฏขึ้นบริเวณแถบควบคุมใกล้ตำแหน่งที่จับขีดบน   เพียง 1 แถบแสดงว่ามีปริมาณมอร์ฟีน,ฝิ่น,เฮโรอีน ในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 300  นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

แปลผลไม่ได้   

ไม่ปรากฏแถบสีที่บริเวณแถบควบคุมซึ่งอาจเป็นเพราะจุ่มแถบทดสอบ  ผิดวิธี หรือ แถบทดสอบเสื่อมสภาพ ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้แถบทดสอบ อันใหม่


Call for pricing