ชุดตรวจการตั้งครรภ์แบบตลับ

เป็นชุดตรวจหาฮอร์โมนเอชซีจี (human Chorionic Gonadotropin; hCG) เพื่อตรวจภาวะการตั้งครรภ์โดยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี่ (Immunochromatography) ใช้ตรวจสอบในตัวอย่างปัสสาวะ

รายละเอียดสินค้า

เป็นชุดตรวจหาฮอร์โมนเอชซีจี (human Chorionic Gonadotropin; hCG) เพื่อตรวจภาวะการตั้งครรภ์โดยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี่ (Immunochromatography) ใช้ตรวจสอบในตัวอย่างปัสสาวะโดยเริ่มตรวจพบฮอร์โมนเอชซีจีตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 25 mIU/mL ขึ้นไป จนถึง 500,000 mIU/mL. จึงตรวจทราบการตั้งครรภ์ได้ตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนขาด ชุดตรวจให้ผลการทดสอบถูกต้องแม่นยำมากกว่า 99%  


วิธีการทำการทดสอบ

วางตลับทดสอบและปัสสาวะไว้ที่อุณหภูมิห้อง(15-300C) ก่อนทำการทดสอบและซองที่บรรจุแถบทดสอบต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยฉีกขาด

1.  ฉีกซองนำตลับทดสอบออกจากซอง วางบนพื้นราบ

2.  ใช้หลอดหยดที่แนบมาในซองดูดปัสสาวะจากภาชนะที่เตรียมไว้หยดน้ำปัสสาวะลงบนหลุมทดสอบ  โดยหยดทีละ

     หยด จำนวน 4 หยด โดยรอหยดแรกซึมก่อน จึงหยดหยดต่อไป

3.  รออ่านผลการทดสอบที่เวลา 3-5 นาที


การแปลผล

ผลบวก (ตั้งครรภ์)      ผลลบ (ไม่ตั้งครรภ์)
Call for pricing