ชุดตรวจการตั้งครรภ์แบบจุ่ม

เป็นชุดตรวจหาฮอร์โมนเอชซีจี (human Chorionic Gonadotropin; hCG) เพื่อตรวจภาวะการตั้งครรภ์โดยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี่ (Immunochromatography)

รายละเอียดสินค้า

เป็นชุดตรวจหาฮอร์โมนเอชซีจี (human Chorionic Gonadotropin; hCG) เพื่อตรวจภาวะการตั้งครรภ์โดยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี่ (Immunochromatography) ใช้ตรวจสอบในตัวอย่างปัสสาวะโดยเริ่มตรวจพบฮอร์โมนเอชซีจีตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 25 mIU/mL ขึ้นไป จนถึง 500,000 mIU/mL. จึงตรวจทราบการตั้งครรภ์ได้ตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนขาด ชุดตรวจให้ผลการทดสอบถูกต้องแม่นยำมากกว่า 99%  


วิธีการทำการทดสอบ

วางแถบทดสอบและปัสสาวะไว้ที่อุณหภูมิห้อง(15-300C) ก่อนทำการทดสอบและซองที่บรรจุแถบทดสอบต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยฉีกขาด

1.  จุ่มแถบทดสอบลงในตัวอย่างปัสสาวะนานประมาณ 5 วินาที โดยให้แถบลูกศรชี้ลงไม่จุ่มเกินระดับที่กำหนด

2.  นำแถบทดสอบขึ้นมาวางแนวราบหรือวางพาดบนภาชนะที่ใส่ปัสสาวะ

3.  รออ่านผลที่เวลา 3-5 นาที


การแปลผล

หมายเหตุ          หากไม่ปรากฏแถบสีใด ๆ อาจเป็นเพราะจุ่มแถบทดสอบลงในปัสสาวะเกินขีดที่กำหนด หรือจุ่ม

แถบทดสอบผิดด้าน ให้ทำการทดสอบโดยใช้แถบทดสอบอันใหม่

Call for pricing